Broers en Zussen-Saudara Lelaki dan Perempuan Soesoehoenan Pakoe Boewono VIII

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono VIII en Familie | 03.10 | 0 komentar »

Sri Susuhunan Pakoeboewana IV, mempunyai putra :

1. Bandoro Raden Mas Goesti Soegandi, Soesoehoenan Pakoe Boewono V
2. Goesti Raden Ajoe Brotokoesoemo
3. Bandoro Raden Mas Goesti Koesen, Soesoehoenan Pakoe Boewono VIII
4. Kandjeng Goesti Pangeran Ario Koesoemojoedo
5. Goesti Pangeran Ario Notobroto
6. Goesti Kandjeng Ratoe Pambajoen menikah dengan Kangdjeng Goesti Pangeran Ario Mangkoeboemi II
7.Goesti Pangeran Ario Notopoero
8. Goesti Pangeran Ario Notokoesoemo I
9. Goesti Raden Ajoe Djojodiningrat
10. Goesti Pangeran Ario Djatikoesoemo
11. Bandoro Raden Mas Goesti Malikis Solikin, Soesoehoenan Pakoe Boewono VII
12. Goesti Pangeran Ario Djojokoesoemo
13. Goesti Raden Ajoe Mangkoediningrat
14. Goesti Raden Ajoe Padmodipoero
15. Goesti Raden Mas Sadarsan meninggal
16. Goesti Pangeran Ario Widoero
17. Goesti Pangeran Ario Balater
18. Goesti Raden Ajoe Adipati Sosrodiningrat
19. Goesti Pangeran Ario Pringgolojo yang dimakamkan di Krecekan
20. Goesti Pangeran Ario Hadikoesoemo I
21. Goesti Raden Ajoe Djojodiningrat II
22. Goesti Raden Ajoe Prawirosoebroto
23. Goesti Raden Ajoe Adipati Sosrodiningrat II,
24. Goesti Raden Ajoe Mangkoejoedo
25. Goesti Pangeran Ario Pandji Prijambodo,
26. Goesti Pangeran Ario Pandji Anom


Kepustakaan
·       Andjar Any. 1980. Raden Ngabehi Ronggowarsito, Apa yang Terjadi? Semarang: Aneka Ilmu
·       M.C. Ricklefs. 1991. Sejarah Indonesia Modern (terj.). Yogyakarta: Gadjah Mada  University Press
·       Purwadi. 2007. Sejarah Raja-Raja Jawa. Yogyakarta: Media Ilmu


Situs ini sudah dipersiapkan oleh penulis sejak tahun 2004, hanya baru diterbitkan pada tahun 2011 ini.
Selain itu pembaca dapat melihat dan membaca pada

RM.Koesen dan juga pada

Suara Para Pangeran;

DE SOESOEHOENAN PAKOE BOEWONO IX ;

TRAH DAN SANTANADALEM PAKOE BOEWONO SOERAKARTA;

PAGUYUBAN PAKOE BOEWONO ;
;

De Soesoehoenan Pakoe Boewono I en Familie
;

De Soesoehoenan Pakoe Boewono II en Familie
;

De Soesoehoenan Pakoe Boewono III en Familie
;

De Soesoehoenan Pakoe Boewono IV en Familie
;

De Soesoehoenan Pakoe Boewono V en Familie
;

De Soesoehoenan Pakoe Boewono VI en Familie
;

De Soesoehoenan Pakoe Boewono VII en Familie
;

De Soesoehoenan Pakoe Boewono VIII en Familie
;

De Soesoehoenan Pakoe Boewono IX en Familie
;

De Soesoehoenan Pakoe Boewono X en Familie
;

De Soesoehoenan Pakoe Boewono XI en Familie
;demikian juga pada

KELUARGA PAKOE BOEWONO.


Untuk pendataan kembali anak keturunan Sinuwun Pakoeboewono  dapat menghubungi alamat e-mail: rm.soegiyo@yahoo.com. Dan dapat pula menghubungi di 085867915771.
atau di alamat Sekretariat Sentonodalem Sinuwun Pakoeboewono 
(apabila anda mengiklankan di blog atau web kami mohon hubungi  di alamat e-mail kami (rm.soegiyo@yahoo.com) atau nomer handphone kami), ukuran iklan berapapun dan posisi penempatan dari iklan kami menyediakan.

0 komentar